Sevgili Grey Okuyucuları; İş, hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. Öyle ki, gündelik yaşamın her anını kapsamaktadır. İster geniş isterse dar anlamda kullanılsın bir iş yapılırken, kaza yapmamak esastır. Ancak, ne kadar tedbir alınırsa alınsın kaza yapılması kaçınılmaz bir gerçektir. Bizim için önemli olan, iş kazalarını en düşük seviyede tutabilmektir.

İŞ KAZASI MEYDANA GELDİĞİNDE YAPILMASI GEREKENLER
İş kazasının meydana gelmesiyle birlikte işçi ve işverene bazı hususlarda yükümlülükler doğmakta, bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi işverenin sorumluluğuna neden olmaktadır. İş kazasının meydana gelmesi halinde yapılacak işlemler; İş kazasıyla birlikte sağlık müdahalesi gerçekleştirilir. İş yeri kaza raporu düzenlenerek, tutanağa iki şahit adı yazılır ve imzaları alınır. Kaza, bağlı bulunan kolluk birimine bildirilir. Kaza, bağlı bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Birimine bildirilir. Şayet bu işlemlerin yapılmaması halinde işlemi yapmaya zorunlu olan şahıslar için gerekli tahkikat başlatılarak şahısların sorumluluklarına gidilecektir.

İŞ KAZASI HALİNDE AÇILACAK DAVALAR

Maddi-Manevi Tazminat Davası
Manevi Tazminat:
 İş kazası sonucunda ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir (BK m.56/2). Kanunda, manevi tazminat miktarının teknik olarak hesaplanmasını sağlayan bir metot yoktur. Manevi tazminat miktarını belirleyen hususlar; (BK md. 47) Somut durumun özellikleri, tarafların mali durumları, tarafların olaydaki kusurlarının ağırlığı (kusur oranları), meydana gelen manevi zararın büyüklüğü (örneğin; ölüm, yaralanma veya sadece üzüntü duyulması), olay tarihi itibariyle paranın satın alma gücü şeklindedir. Manevi tazminat olarak belirlenecek miktar, tazminat sorumlusunu fakirleştirmemeli, tazminat alacaklısını da zenginleştirmemelidir.

Bedensel Zarar (Yaralanma) Halinde Maddi Tazminat: Geçici iş göremezlik nedeniyle oluşan kayıplar; kişinin olay nedeniyle kalıcı bir sakatlığı olmadığı halde geçici bir şekilde “çalışamadığı süre” nedeniyle uğradığı maddi zarardır. Sürekli iş göremezlik nedeniyle oluşan kayıplar; kalıcı sakatlık nedeniyle çalışma gücü ve kazanç kayıplarıdır. Kalıcı sakatlık veya sürekli iş göremezlik, kişinin beden gücünde bir azalmayı ifade eder. Kişinin maluliyet oranı doktor raporuyla belirlenir ve maddi tazminat tespit edilen oran üzerinden hesaplanır. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan maddi kayıplar.

Ölüm Halinde Maddi Tazminat: Ölüm halinde maddi tazminat davasının kapsamı kanunda açıkça belirlenmiştir. Kanuna göre, ölüm hâlinde uğranılan ve istenebilecek maddi zararlar özellikle şunlardır; cenaze giderleri, ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar, ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar. Destekten yoksun kalma tazminatı, ölüm halinde ölenin anne, baba, eş ve çocuklarının isteyebileceği maddi tazminattır.

Ceza Soruşturması ve Ceza Davası
İş kazasının meydana gelmesiyle birlikte bağlı olunan kolluk birimine işveren tarafından bildirim yapılmalıdır. Bildirimin yapılmasıyla birlikte ilgili iş kazası için dosya açılacak ve kolluk birimleri tarafından tahkikat aşamasına geçilecektir. Burada bir ölümün varlığı halinde dosya ile bizzat Cumhuriyet Savcısı ilgilenecek ve şayet kusurlu şahısların tespiti ile birlikte bu kusurlu kişiler aleyhine ceza davası açacaktır. İş kazası nedeniyle ölüm meydana gelmesi halinde, şayet ilgililere kusur atfedilebilmişse Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri gereği ceza davası açılacak ve şirket yetkilileri ve sorumlulukları tespit edilen şahıslar sanık olarak yargılanacaklardır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Açılacak Rücu Davaları
İş kazası neticesinde kusur oranlarının belirlenmesi ve işçiye, üçüncü kişiye veya işverene kusur izafe edilmesi söz konusu olacaktır. Bu kusur oranları neticesinde işçiye, geçirmiş olduğu iş kazası neticesinde gerekli yardımlar yapılacak, aylık bağlanacak ve işçinin maddi açıdan tatmini sağlanmaya çalışılacaktır. Nitekim bu yardım Kurum tarafından karşılanacak ve Kurum da kusurları oranında ilgililere rücu edecektir.

İş kazası nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında Asliye Hukuk Mahkemeleri (İş Mahkemeleri) görevlidir. İş kazası nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında zaman aşımı genel hükümlere göre çözümlenecektir. Zaman aşımı, iş kazasının gerçekleştiği günden itibaren 2 yıl ve herhalde 10 yıldır.

İletişim: 
av.edabayrakli@gmail.com
avsevgisik@gmail.com

0 Yorum

Yorum Alanı

Lütfen gerekli Alanları Doldurunuz *